Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoai Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị truongmn Kim thu
Giới thiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013-2014
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47288 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này