Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hà Thu Trà
Giới tính Nữ
Đơn vị trường MNTT VQ
Tỉnh/thành lạng sơn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 49 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này